Ag H2SO4: Ag tác dụng H2SO4 đặc 

1. Phương trình phản bội ứng Ag tính năng H2SO4 đặc 4. đặc thù hóa học tập của H2SO4 quánh

Ag + H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + H2O được Vn
Doc soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết và cân bằng phương trình phản bội ứng lão hóa khử. Hy vọng các bạn học sinh nuốm chắc công việc cũng như vận dụng giỏi vào giải các dạng bài bác tập. 


2. Điểu kiện phản ứng xẩy ra Ag tính năng H2SO4 đặc 

Nhiệt độ thường 

3. Hiện tượng sau phản ứng 

Bạc rã dần, mở ra khí không màu, bám mùi hắc đó là lưu huỳnh đioxit (SO2) 

4. Tính chất hóa học tập của H2SO4 sệt

Trong H2SO4 thì S bao gồm mức thoái hóa +6 cao nhất nên H2SO4 đặc tất cả tính axit mạnh, oxi hóa to gan và có tính háo nước.

Bạn đang xem: 2023 ag + h2so4 → ag2so4 + so2 + h2o

Có những đặc điểm hóa học riêng

4.1. Axit sunfuric đặc công dụng với kim vứt bỏ (Au, Pt)

Axit sunfuric tác dụng với kim loại tạo muối và nhiều thành phầm oxi hóa khác biệt như SO2, H2S, S.

Ví dụ:

Cu + H2SO4 → Cu
SO4 + SO2 + H2O

Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Fe, Al, Cr bị bị động hóa trong dung dịch HNO3 đặc, nguội 

4.2. Tính háo nước của axit sunfuric đặc

C12H22O11

*
11H2O + 12C

4.3. Axit sunfuric đặc công dụng với phi kim

C + 2H2SO4 đặc nóng → CO2 + 2SO2 + 2H2O


S + 2H2SO4 sệt nóng → 3SO2 + 2H2O

4.4. Axit sunfuric đặc tính năng với những chất khử khác

H2SO4 quánh nóng + 8HI → H2S + 4I2 + 4H2O

5. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Trong những trường thích hợp sau, trường hòa hợp nào rất có thể hoà tan trọn vẹn chất rắn?

A. Cho các thành phần hỗn hợp Ag, Ag2O vào dung dịch H2SO4 loãng.

B. Cho các thành phần hỗn hợp Cu, Fe, Sn vào dung dịch Fe
Cl3.

C. Cho tất cả hổn hợp Al, sắt vào dung dịch HNO3 quánh nguội.

D. Cho tất cả hổn hợp Na, Mg vào H2O.


Xem đáp án
Đáp án B

Cho Sn vào dung dịch Fe
Cl3

Sn + 2Fe3+ → Sn2+ + 2Fe2+

Cu vào hỗn hợp Fe
Cl3

2 Fe
Cl3 + Cu → 2Fe
Cl2 + Cu
Cl2

Fe vào hỗn hợp Fe
Cl3

Fe + 2Fe
Cl3 → 3Fe
Cl2


Câu 2. Cho tất cả hổn hợp bột 2 kim loại Fe cùng Cu vào dung dịch Ag
NO3 sau phản nghịch ứng thu được các thành phần hỗn hợp rắn bao gồm 2 kim loại. Hỗn hợp sau phản nghịch ứng gồm các chất

A. Fe(NO3)3 với Ag
NO3

B. Fe(NO3)3 với Cu(NO3)2

C. Ag
NO3 với Cu(NO3)2

D. Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2


Xem đáp án
Đáp án D

Phương trình phản nghịch ứng :

Fe + 2Ag
NO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Cu + 2Ag
NO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Chất rắn Y có 2 sắt kẽm kim loại là Cu với Ag; dung dịch X bao gồm Cu(NO3)2 với Fe(NO3)2


Câu 3. các dung dịch nào sau đây không hoà chảy được Cu?

A. Dung dịch muối Fe3+

B. Dung dịch HNO3 loãng

C. Hỗn hợp muối Fe2+

D. Dung dịch hỗn hợp HCl cùng Na
NO3


Xem đáp án
Đáp án C

Dung dịch Fe2+ không tổng hợp được Cu kim loại.

Phương trình hóa học xảy ra

Cu + 2Fe(NO3)3 → 2Fe(NO3)2 + Cu(NO3)2

3Cu + 8Na
NO3 + 8HCl → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 8Na
Cl + 4H2O

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O


Câu 4. mang lại a gam Ag tính năng hoàn toàn với hỗn hợp H2SO4 sệt dư thu được 4,48 lit khí SO2 (đktc). Quý giá a là

 A. 47,2 gam

B. 43,2 gam

C. 46,8 gam

D. 46,6 gam


Xem đáp án
Đáp án B

Phương trình hóa học

2Ag + 2H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + 2H2O

n
SO2 = 0,2 mol 

Theo phương trình bội phản ứng ta có 

n
Ag = 2.n
SO2 = 0,1 mol => m
Ag = 0,4.108 = 43,2 gam


Câu 6. Một thanh kim loại M hóa trị 2 được nhúng vào trong một lít hỗn hợp Cu
SO4 0,5M. Sau thời điểm lấy thanh M ra và cân nặng lại ,thấy cân nặng thanh tăng 8 gam, nồng độ Cu
SO4 còn 0,3M. Hãy khẳng định kim loại M?

A. Fe

B. Mg

C. Zn

D. Pb


Xem đáp án
Đáp án C

M + Cu2+ → M2+ + Cu

Số mol Cu2+ bội nghịch ứng là: 1.(0,5 – 0,3) = 0,2 mol

Độ tăng khối lượng của thanh kim loaị M:

M = m
Cu – m
M tung = 0,2.(64 – M) = 8

Suy ra: M = 24 là Zn


Câu 7. Cho m gam hỗn hợp bột những kim một số loại Ni và Cu vào hỗn hợp Ag
NO3 dư. Khuấy kĩ cho tới khi phản nghịch ứng xong thu được 54 gam kim loại. Còn mặt khác cũng mang đến m gam tất cả hổn hợp bột các kim các loại trên vào hỗn hợp Cu
SO4 dư, khuấy kĩ cho đến khi bội nghịch ứng kết thúc, thu được kim loại có trọng lượng bằng (m + 0,5) gam. Cực hiếm của m là:

A. 15,5

B. 16

C. 12,5

D. 18,5


Xem đáp án
Đáp án A

Gọi n
Ni = a mol; n
Cu = b mol bao gồm trong m gam láo hợp

Các phản nghịch ứng hoàn toàn có thể xảy ra:

Ni + 2Ag+ → Ni2+ + 2Ag (1)

Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag (2)

Ni + Cu2+ → Ni2+ + Cu (3)

- từ (3) → ∆m↑ = (64 – 59).a = 0,5

→ x = 0,1 mol (*) - từ bỏ (1) → n
Ag(1) = 0,2 mol

→ m
Ag(1) = 21,6 gam

→ m
Ag(2) = 54 – 21,6 = 32,4 gam → n
Ag(2) = 0,3 mol

→ y = 0,15 mol (**) - trường đoản cú (*) ; (**) → m = 0,1.59 + 0,15.64 = 15,5 gam


Câu 8. Có 6 dung dịch đơn lẻ sau: Na
Cl, Na
Br, KI, HCl, H2SO4, KOH. Để phân biệt các dung dịch trên, ta rất có thể dùng lần lượt những hợp hóa học nào sau đây?

A. Quì tím, khí clo, hỗn hợp HNO3

B. Hỗn hợp Ag
NO3, khí clo, hồ tinh bột

C. Quì tím, Ag
NO3, dung dịch Ba
Cl2

D. Phenolphtalein, dung dịch Pb(NO3)2


Xem đáp án
Đáp án C

Dùng quì tím nhận thấy được 3 nhóm:

Nhóm 1 làm cho quỳ tím chuyển sang màu sắc đỏ: HCl, H2SO4 

Nhóm thứ hai làm quỳ tím đưa sang màu xanh là KOH

Nhóm máy 3 không làm thay đổi màu sắc quỳ tím: Na
Cl, Na
Br, Na
I

Dùng Ba
Cl2 phân biệt nhóm 1: Ống nghiệm vào lộ diện kết tủa trắng thì dung dịch ban đầu là H2SO4 ; sót lại là HCl không hiện tượng

 H2SO4 + Ba
Cl2 → Ba
SO4 + 2 HCl 

Dùng Ag
NO3 để nhận thấy nhóm 3: Ống nghiệm nào cho kết tủa trắng là Na
Cl, kết tủa rubi nhạt là Na
Br, kết tủa xoàn đậm là KI.

Phương trình phản bội ứng hóa học 

 Na
Cl + Ag
NO3 → Ag
Cl + Na
NO3 

 Na
Br + Ag
NO3 → Ag
Br + Na
NO3 

 Ag
NO3 + Na
I → Ag
I + Na
NO3 


Câu 9. Trong dung dịch muối Na
Cl gồm lẫn Na
Br và Na
I. Để loại hai muối này thoát ra khỏi dung dịch Na
Cl nên thực hiện theo giải pháp nào dưới đây?

A. Cô cạn hỗn hợp rồi sục khí Cl2 mang lại dư vào

B. Mang đến hỗn hợp tác dụng với dung dịch HCl đặc.

C. Cho hỗn hợp tác dụng với Cl2 tiếp nối đun nóng.

D. Cho hỗn hợp tác dụng với Ag
NO3 tiếp nối đun nóng 


Xem đáp án
Đáp án A

Để nhiều loại 2 muối bột này thoát khỏi Na
Cl, fan ta đến dung dịch lếu hợp công dụng với khí Cl2 dư, tiếp đến cô cạn dung dịch.

2Na
Br + Cl2 → 2Na
Cl + Br2

2Na
I + Cl2 → 2Na
Cl + I2


Câu 10. Nhận xét nào sau đây không đúng về H2SO4?

A. H­­2SO4 tan giỏi trong nước

B. Ở đk thường H2SO4 là hóa học rắn.

C. H2SO4 bao gồm tính axit mạnh.

D. H2SO4 đặc có tính háo nước.


Xem đáp án
Đáp án B

Câu 11. Kết luận nào không nên khi nói tới H2SO4:

A. H2SO4 loãng có rất đầy đủ tính chất phổ biến của axit.

B. Khi tiếp xúc cùng với H2SO4 đặc rất dễ khiến cho bỏng nặng.

Xem thêm: Cách Lấy Lại Mật Khẩu Facebook Khi Quên Mật Khẩu, Quên Mật Khẩu

C. Khi pha loãng axit sunfuric, chỉ được đến từ từ nước vào axit

D. H2SO4 quánh là chất hút nước mạnh


Xem đáp án
Đáp án C

Nguyên tắc trộn loãng: Rót axit sunfuric (H2SO4) vào nước chứ không làm ngược lại.

Thao tác pha loãng: cho nước tinh khiết vào cốc thí nghiệm. Mang lại axit sunfuric vào trong 1 cốc khác. Phần trăm axit/nước bao nhiêu dựa vào vào độ loãng của dung dịch.


Câu 12. Dãy các chất không chức năng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. Zn, Zn
O, Zn(OH)2.

B. Cu, Cu
O, Cu(OH)2.

C. Na2O, Na
OH, Na2CO3.

D. Mg
O, Mg
CO3, Mg(OH)2.


Xem đáp án
Đáp án B

Oxit bazo, bazo và một số muối công dụng được với dung dịch H2SO4 loãng

=> Đáp án: B vì có Cu đứng sau H2 không tính năng được cùng với H2SO4


.............................

Mời các bạn bài viết liên quan một số tư liệu liên quan 

Trên phía trên Vn
Doc đã chuyển tới chúng ta bộ tài liệu rất bổ ích Ag + H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + H2O. Để có kết quả cao hơn trong học tập tập, Vn
Doc xin trình làng tới các bạn học sinh tài liệu chuyên đề Toán 9, siêng đề đồ dùng Lí 9, triết lý Sinh học 9, Giải bài tập chất hóa học 9, Tài liệu học hành lớp 9 mà Vn
Doc tổng hợp và đăng tải.


Ngoài ra, Vn

Đánh giá bài xích viết
17 45.691
Chia sẻ bài xích viết
bố trí theo khoác định tiên tiến nhất Cũ nhất

Phương trình phản nghịch ứng


ra mắt cơ chế Theo dõi chúng tôi Tải ứng dụng ghi nhận
*
Đối tác của Google
*

Ag + H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + H2O được thpt Sóc Trăng biên soạn hướng dẫn chúng ta học sinh viết và thăng bằng phương trình làm phản ứng lão hóa khử. Hy vọng chúng ta học sinh gắng chắc công việc cũng như vận dụng xuất sắc vào giải các dạng bài xích tập.


1. Phương trình làm phản ứng Ag tác dụng H2SO4 đặc 

2Ag + 2H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + 2H2O

2. Điểu khiếu nại phản ứng xẩy ra Ag tác dụng H2SO4 đặc 

Nhiệt độ thường

3. Hiện tượng sau phản ứng 

Bạc rã dần, xuất hiện khí ko màu, có mùi hắc chính là lưu huỳnh đioxit (SO2)

Bạn đã xem: Ag + H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + H2O

4. đặc điểm hóa học tập của H2SO4 sệt

Trong H2SO4 thì S có mức oxi hóa +6 tối đa nên H2SO4 đặc bao gồm tính axit mạnh, oxi hóa dũng mạnh và có tính háo nước.

Có những đặc thù hóa học tập riêng

Axit sunfuric đặc công dụng với kim loại bỏ (Au, Pt)

Axit sunfuric chức năng với sắt kẽm kim loại tạo muối với nhiều thành phầm oxi hóa không giống nhau như SO2, H2S, S.

Ví dụ:

Cu + H2SO4 → Cu
SO4 + SO2 + H2O

Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Fe, Al, Cr bị thụ động hóa trong dung dịch HNO3 đặc, nguội

Tính háo nước của axit sunfuric đặc

C12H22O11

*
11H2O + 12C

Axit sunfuric đặc chức năng với phi kim

C + 2H2SO4 đặc nóng → CO2 + 2SO2 + 2H2O

S + 2H2SO4 đặc nóng → 3SO2 + 2H2O

Axit sunfuric đặc tính năng với những chất khử khác

H2SO4 quánh nóng + 8HI → H2S + 4I2 + 4H2O

5. Bài bác tập áp dụng liên quan

Câu 1. Trong những trường hợp sau, trường vừa lòng nào rất có thể hoà tan trọn vẹn chất rắn?

A. Cho tất cả hổn hợp Ag, Ag2O vào hỗn hợp H2SO4 loãng.

B. Cho hỗn hợp Cu, Fe, Sn vào dung dịch Fe
Cl3.

C. Cho hỗn hợp Al, sắt vào dung dịch HNO3 đặc nguội.

D. Cho tất cả hổn hợp Na, Mg vào H2O.


Đáp án B

Cho Sn vào hỗn hợp Fe
Cl3

Sn + 2Fe3+ → Sn2+ + 2Fe2+

Cu vào hỗn hợp Fe
Cl3

2 Fe
Cl3 + Cu → 2Fe
Cl2 + Cu
Cl2

Fe vào hỗn hợp Fe
Cl3

Fe + 2Fe
Cl3 → 3Fe
Cl2


Câu 2. Cho các thành phần hỗn hợp bột 2 sắt kẽm kim loại Fe với Cu vào hỗn hợp Ag
NO3 sau bội nghịch ứng thu được các thành phần hỗn hợp rắn có 2 kim loại. Dung dịch sau làm phản ứng gồm những chất

A. Fe(NO3)3 cùng Ag
NO3

B. Fe(NO3)3 cùng Cu(NO3)2

C. Ag
NO3 với Cu(NO3)2

D. Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2


Đáp án D

Phương trình làm phản ứng :

Fe + 2Ag
NO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Cu + 2Ag
NO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Chất rắn Y có 2 kim loại là Cu và Ag; hỗn hợp X bao gồm Cu(NO3)2 với Fe(NO3)2


Câu 3. những dung dịch nào dưới đây không hoà tung được Cu?

A. Dung dịch muối Fe3+

B. Hỗn hợp HNO3 loãng

C. Hỗn hợp muối Fe2+

D. Dung dịch tất cả hổn hợp HCl và Na
NO3


Đáp án C

Dung dịch Fe2+ không tổng hợp được Cu kim loại.

Phương trình hóa học xảy ra

Cu + 2Fe(NO3)3 → 2Fe(NO3)2 + Cu(NO3)2

3Cu + 8Na
NO3 + 8HCl → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 8Na
Cl + 4H2O

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O


Câu 4. mang lại a gam Ag tác dụng hoàn toàn với hỗn hợp H2SO4 sệt dư thu được 4,48 lit khí SO2 (đktc). Cực hiếm a là

A. 47,2 gam

B. 43,2 gam

C. 46,8 gam

D. 46,6 gam


Đáp án B

Phương trình hóa học

2Ag + 2H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + 2H2O

n
SO2 = 0,2 mol

Theo phương trình phản bội ứng ta có

n
Ag = 2.n
SO2 = 0,1 mol => m
Ag = 0,4.108 = 43,2 gam


Câu 6. Một thanh sắt kẽm kim loại M hóa trị 2 được nhúng vào trong 1 lít dung dịch Cu
SO4 0,5M. Sau khi lấy thanh M ra và cân lại ,thấy trọng lượng thanh tăng 8 gam, độ đậm đặc Cu
SO4 còn 0,3M. Hãy khẳng định kim các loại M?

A. Fe

B. Mg

C. Zn

D. Pb


Đáp án C

M + Cu2+ → M2+ + Cu

Số mol Cu2+ phản ứng là: 1.(0,5 – 0,3) = 0,2 mol

Độ tăng cân nặng của thanh kim loaị M:

M = m
Cu – m
M chảy = 0,2.(64 – M) = 8

Suy ra: M = 24 là Zn


………………………..

Mời những bạn tìm hiểu thêm một số tư liệu liên quan 

Trên đây trung học phổ thông Sóc Trăng đã chuyển tới chúng ta bộ tư liệu rất hữu dụng Ag + H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + H2O. Để có kết quả cao hơn trong học tập, trung học phổ thông Sóc Trăng xin reviews tới chúng ta học sinh tài liệu chuyên đề Toán 9, chăm đề đồ gia dụng Lí 9, kim chỉ nan Sinh học 9, Giải bài xích tập hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà trung học phổ thông Sóc Trăng tổng hợp với đăng tải.Đăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc ngôi trường THPT thành phố Sóc Trăng. Những hành vi xào nấu đều là gian lận!