Trong 12 thì cơ bản của giờ Anh, thì hiện tại tạihoàn thành (Present Perfect)có phương pháp và cách thực hiện khá riêng cùng ứng dụng phong phú và đa dạng cho bài xích thi IELTS, đặc biệt là IELTS Speaking.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại hoàn thành

Thì hiện nay tại ngừng là thì áp dụng để mô tả một hành động đã dứt cho tới thời điểm này mà không nhắc tới nó xảy ra khi nào. Vì thế cần học tập kỹ để nắm rõ cách dùng đa dạng của thì này nhé. Cuối bài là phần bài tập, gồm đáp án cụ thể để bạn kiểm tra nhé!

Công thức bây giờ hoàn thành

1. Câu khẳng định

Ký hiệu: V3 (Hay Past Participle – Dạng thừa khứ phân từ của đụng từ)

Ví dụ: cồn từ “go” tất cả quá khứ phân từ tốt V3 là “gone”

Công thức

S + have/ has + V3

He/ She/ It/ Danh từ bỏ số ít / Danh từ không đếm được + has + V3

I/ We/ You/ They/ Danh tự số nhiều + have + V3

Ví dụ

- Ithas been 2 months since I first met him. (Đã 2 tháng rồi kể từ lần đầu tiên tôi gặp anh ấy.)

- I have watched TV for two hours. (Tôi xem TV được 2 tiếng đồng hồ rồi).

- She has prepared for dinner since 6:30 p.m. (Cô ấy sẵn sàng bữa buổi tối từ 6 rưỡi.)

- He has eaten this kind of food several times before. (Anh ấy đã nạp năng lượng loại thức nạp năng lượng này một vài ba lần trước rồi.)

- Have you been khổng lồ that place before? (Bạn cho nơi này khi nào chưa?)

- Theyhave worked for this company for 5 years. (Họ thao tác cho công ty này 5 năm rồi.)

2. Câu bao phủ định

Công thức

S + have/ has + V3

He/ She/ It/ Danh từ số ít / Danh từ ko đếm được + has + not + V3

I/ We/ You/ They/ Danh từ số các + have + not + V3

Lưu ý

has not = hasn’t

have not = haven’t

Ví dụ

- She has not prepared for dinner since 6:30 p.m. (Cô ấy vẫn chưa chuẩn bị cho bữa tối từ cơ hội 6 giờ 30 tối.)

- He has not eaten this kind of food before. (Anh ấy chưa bao giờ ăn nhiều loại thức ăn uống này cả.)

- Wehaven’t meteach other for a long time. (Chúng tôi không chạm chán nhau trong một thời hạn dài rồi.)

- Hehasn’t comeback to his hometown since 2000. (Anh ấy không quay lại quê hương của bản thân mình từ năm 2000.)

3. Câu nghi vấn

Câu nghi hoặc sử dụng trợ động từ (Câu hỏi Yes/ No)

Công thức

Q:Have/ has + S + V3?

A:Yes, S + have/has + V3.

No, S + haven’t/hasn’t + V3.

Ví dụ

- Q: Haveyou evertravelledto America? (Bạn đang từng phượt tới Mỹ khi nào chưa?)

A: Yes, I have/ No, I haven’t.

-Q: Hasshearrived in London yet? (Cô ấy đang tới London chưa?)

A: Yes, she has./ No, she hasn’t.

Câu nghi ngờ sử dụng từ bỏ hỏi bắt đầu bằng Wh-

Công thức

Wh- + have/ has+ S + V3?

Ví dụ

- What have you done with these ingredients? (Bạn đã làm những gì với phần nhiều thành phần này vậy?)

- How have you solved this difficult Math question? (Bạn vẫn giải câu hỏi Toán cạnh tranh này như vậy nào?)

Dấu hiệu thừa nhận biết

Thì hiện tại hoàn thành có các dấu hiệu nhận ra như sau:

- just= recently= lately:gần đây, vừa mới

- already:đãrồi

- before:trước đây

- ever:đã từng

- never:chưa từng, ko bao giờ

- for+ quãng thời gian:trong khoảng tầm (for a year, for a long time, …)

- since+ mốc thời gian:từ lúc (since 1992, since june,...)

- yet:chưa (dùng trong câu che định với câu hỏi)

- so far = until now = up to now = up khổng lồ the present:cho mang đến bây giờ

Xem chi tiết với đoạn clip nha:

Cách sử dụng bây giờ hoàn thành

1. Sử dụng bình thường

Ví dụ

Phân tích ví dụ

Chức năng 1.

Diễn tả một hành động đã kết thúc cho tới thời điểm hiện nay mà không đề cập tới nó xảy ra khi nào

I (do)................ All my homeworks. (Tôi đã làm hết bài xích tập về nhà.)

A.have done

B.did

C.do

Hành động “đã kết thúc xong hết bài xích tập” đã xẩy ra trong thừa khứ →Loại phương pháp C

Trong câu đã đến không nói đến khoảng thời gian cụ thể nào nhưng mà chỉ nhấn mạnh vào hiệu quả là “đã hoàn thành xong hết bài bác tập” →Động từ phân chia ở thì hiện tại hoàn thành

→Chọn phương pháp A

Chức năng 2.

Diễn tả một hành động ban đầu ở quá khứ và đang thường xuyên ở hiện tại

They (be)................... Married for nearly fifty years. (Họ vẫn kết hôn được 50 năm.)

A.are

B.have been

C.were

Việc thành thân đã xảy ra trong thừa khứ

→ một số loại phương án A

Tuy họ đang kết hôn từ vượt khứ (50 năm trước) nhưng lại cuộc hôn nhân vẫn đang tiếp nối →Loại phương pháp C

Có từ biểu đạt chỉ thời gian “for nearly fifty years” →Chọn phương pháp B

Chức năng 3.

Diễn tả một hành vi đã từng làm trước đó và hiện giờ vẫn còn làm

He (write)......................... Three books và he is working on another book. (Anh ấy sẽ viết được 3 cuốn sách với đang viết cuốn tiếp theo.)

A.has written

B.wrote

C.will write

Hành đụng “viết sách” đã xẩy ra trong vượt khứ →Loại giải pháp C

Hành đụng “viết sách” mặc dù đã xảy ra nhưng vẫn còn liên tục xảy ra trong bây giờ và tương lai →Chọn giải pháp A

Chức năng 4.

Diễn tả một gớm nghiệm cho tới thời điểm hiện tại (thường dùng trạng trường đoản cú ever)

My last birthday was the worst day I ever (have)................ (Sinh nhật năm trước là ngày tệ độc nhất đời tôi.)

A.will ever have

B.have ever had

C.had

Có từ biểu hiện “ever” →Động từ phân tách ở thì hiện tại xong xuôi →Chọn lời giải B

Chức năng 5.

Diễn tả một hành động trong thừa khứ nhưng quan trọng tại thời khắc nói

I can’t get in my house. I (lose)................... My keys. (Tôi ko thể vào trong nhà được. Tôi tiến công mất chìa khóa rồi.)

A.lose

B.have lost

C.lost

Hành rượu cồn “mất chìa khóa” đã xẩy ra từ trong thừa khứ →Loại cách thực hiện A

Hành cồn “mất chìa khóa” đã xảy ra trong quá khứ nhưng hậu quả của chính nó vẫn còn cho đến hiện trên (không vào được nhà) →Chọn giải pháp B

2. Vị trí của những trạng từ

-already, never, ever, just: sau “have/ has” với đứng trước cồn từ phân từ bỏ II.

-already: cũng rất có thể đứng cuối câu.

Example: I have just come back home. (Tôi vừa mới về nhà.)

-Yet: đứng cuối câu, và thường được sử dụng trong câu tủ định và nghi vấn.

Example: She hasn’t told me about you yet. (Cô ấy vẫn chưa kể với tôi về bạn.)

-so far, recently, lately, up to lớn present, up lớn this moment, in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: rất có thể đứng đầu hoặc cuối câu.

Example: I have seen this film recently. (Tôi xem bộ phim này ngay sát đây.)

Một số động từ bất quy tắc

Base form

Past tense

Past Participle

Base form

Past tense

Past Participle

be

begin

break

bring

buy

build

choose

come

cost

cut

do

draw

drive

eat

feel

find

get

give

go

have

hear

hold

keep

know

leave

lead

was/were

began

broke

brought

bought

built

chose

came

cost

cut

did

drew

drove

ate

felt

found

got

gave

went

had

heard

held

kept

knew

left

led

been

begun

broken

brought

bought

built

chosen

come

cost

cut

done

drawn

driven

eaten

felt

found

got

given

gone

had

heard

held

kept

known

left

led

let

lie

lose

make

mean

meet

pay

put

run

say

see

sell

send

set

sit

speak

spend

stand

take

teach

tell

think

understand

wear

win

write

let

lay

lost

made

meant

met

paid

put

ran

said

saw

sold

sent

set

sat

spoke

spent

stood

took

taught

told

thought

understood

wore

won

wrote

let

lain

lost

made

meant

met

paid

put

run

said

seen

sold

sent

set

sat

spoken

spent

stood

taken

taught

told

thought

understood

worn

won

written

Xem bỏ ra tiết Bảng rượu cồn từ bất nguyên tắc và cách nhớ lâuđể áp dụng đúng nhé.

3.Sử dụng trong bài xích thi IELTS

Diễn tả thực sự hoặc thành tựu của người nào đó, đặc biệt quan trọng dùng vào Speaking Part 2.

Ví dụ:

David Beckham, who used to lớn be a very famous British footballer, is now a philanthropist & he has donemany charity programs so far. (Sự thật – Speaking part 2 – Describe your favorite celebrity)

Minh – my next door neighbor is the boy who has gainedseveral provincial prizes in some English competitions. (Thành tựu – Speaking part 2 – Describe the person that impressed you the most)

Moreover, human beings have emittedexhaust fumes worldwide, which may be the main cause of air pollution. (Sự thiệt – Câu này hoàn toàn có thể được áp dụng trong cả Speaking part 3 và Writing task 2)

Kể về một sự việc vẫn không được xử lý trong Speaking part 2/3 or Writing task 2.

Whether animal testing should be banned has still beena matter of heated debate. (1 vấn đề chưa được giải quyết – Writing task 2)

Bạn hãy nhớ:

- SINCE + mốc thời gian (cụm danh từ/ mệnh đề phân tách Quá khứ đơn)

- FOR + khoảng thời gian

Cùng xem ứng dụng sau đây nha cả nhà:

Phần MỞ ĐẦU - IELTS Speaking part 2

DESCRIBE A city YOU HAVE VISITED WHICH HAS IMPRESSED YOU.

Because of the Covid-19, I"m not able to lớn come trang chủ in Ho bỏ ra Minh city. I"ve stayed in Hanoi since August. There has been so many positive changes since I moved lớn a new homestay near West Lake. The host has already lived here for three years, so he has given me a lot of tips lớn survive in this metropolitan.

Bài rèn luyện có đáp án

Note: (Bài tập có sử dụng các thì khác không tính thì HTHT nhé)

Exercise 1. Phân chia động từ sinh hoạt thì bây giờ hoàn thành.

1. Although the local authorities (take) ………………………………… some methods to lớn solve the pollution issue, there seems to lớn be little improvement in the air quality.

2. Xuan Bac, a well-known comedian, (start) ………………………………… acting since he was a student in the University of Stage and Cinematography.

3. I (be) ………………………………… to some places in the world. However, Singapore is the most beautiful country that I (ever/ visit) ………………………………….

4. I (collect) ………………………………… a lot of relevant information for the final evaluation essay.

5. The person that I admire the most in my life is my lecturer, Ms. Linh, who (do) ………………………………… a lot of research that is related to lớn foreign affairs.

Exercise 2. Viết lại câu làm sao để cho nghĩa ko đổi.

The last time she came back lớn her hometown was 4 years ago.

→She hasn"t..................................................................................................................................

He started working as a bank clerk 3 months ago.

→ He has......................................................................................................................................

It has been 5 years since we first flew lớn Singapore.

→ We have...................................................................................................................................

I last had my hair cut in November.

→ I haven"t...................................................................................................................................

The last time we called each other was 5 months ago.

→ We haven"t...............................................................................................................................

It has been a long time since we last met.

→ We haven"t...............................................................................................................................

When did you have it?

→ How long................................................................................................................................?

This is the first time I had such a delicious meal.

→ I have never.............................................................................................................................

I haven"t seen him for 8 days.

→ The last....................................................................................................................................

Today is Saturday. I haven"t taken a bath since Wednesday.

→ It..............................................................................................................................................

Exercise 3. Chia các động từ bỏ sau ngơi nghỉ thì hiện tại tại tiếp tục hoặc hiện tại hoàn thành.

1. My father (not/ play) ................................... Any thể thao since last year.

2. Some people (attend) ................................... The meeting right now.

3. I’d better have a shower. I (not/have) ................................... One since Thursday.

4. I don’t live with my family now & we (not/see) ................................ Each other for 5 years.

5. Where is your mother? - She (have) ................................... Dinner in the kitchen.

6. Why are all these people here? What (happen) ...................................?

7. I (just/ realize) ................................... That there are only four weeks khổng lồ the kết thúc of term.

8. The train drivers (go) ................................... On strike & they stopped working at twelve o’clock.

9. At the present, he (compose) ................................... A piece of music.

Exercise 4: Chia các động tự sau sinh hoạt thì phù hợp. (Sử dụng thì hiện nay tại tiếp diễn và lúc này hoàn thành)

1. My father (not/ play)……….. Any thể thao since last year.

2. Some people (attend).............the meeting right now.

3. I’d better have a shower. I (not/have)……………………one since Thursday.

4. I don’t live with my family now & we (not/see)……………………each other for five years.

5. Where is your mother? She...........................(have) dinner in the kitchen.

6. Why are all these people here? What (happen)................................?

7. I………………….just (realize)…………... That there are only four weeks to lớn the end of term.

8. She (finish) ... Reading two books this week.

9. At present, he (compose)........................a piece of music.

Xem thêm: Sơ đồ tư duy bài 6 gdcd 12 bài 6, sơ đồ tư duy gdcd 12 bài 6 ngắn gọn, dễ hiểu nhất

10. We (have)........................dinner in a restaurant right now.

Exercise 5: Viết lại đông đảo câu sau làm thế nào cho nghĩa ko đổi.

1. She started to live in Hanoi 2 years ago. (for)

-> …………………………………………………

2. He began lớn study English when he was young. (since)

-> …………………………………………………

3. I have never eaten this kind of food before. (This is)

-> …………………………………………

4. I have never seen such a beautiful girl before. (She is)

-> …………………………………………

5. This is the best novel I have ever read. (before)

-> …………………………………………

Exercise 6: Viết lại các câu sau dựa trên những từ cho sẵn có thực hiện thì hiện tại hoàn thành.

1. We/ not eat/ out/ since/ mom’s birthday.

…………………………………………..

2. How/ long/ you/ live/ here?

…………………………………………..

3. You/ ever/ been/ Russia?

…………………………………………..

4. She/ not/ meet/ kids/ since Christmas.

…………………………………………..

5. They/ repair/ lamps/ yet?

…………………………………………..

III. ĐÁP ÁN

Exercise 1.

1. Have taken

2. Has started

3. Have been; have ever visited

4. Have collected

5. Has done

Exercise 2.

1. She hasn"t come back to lớn her hometown for 4 years.

2. He has worked as a ngân hàng clerk for 3 months.

3. We have not flown lớn Singapore for 5 years.

4. I haven"t had my hair cut since November.

5. We haven"t called each other for 5 months.

6. We haven"t met each other for a long time.

7. How long have you had it?

8. I have never had such a delicious meal.

9. The last time I saw him was 8 days ago.

10. It has been three days since I last took a bath.

Exercise 3.

1. Hasn’t played

2. Are attending

3. Haven’t had

4. Haven’t seen

5. Is having

6. Is happening

7. Have just realized

8. Are going

9. Is composing

10. Are having

Exercise 4: Chia các động từ bỏ sau ở thì phù hợp. (Sử dụng thì hiện tại tiếp tục và hiện tại hoàn thành)

1. Hasn’t played

2. Are attending

3. Haven’t had

4. Haven’t seen

5. Is having

6. Is happening

7. Have just realized

8. Has finished

9. Is composing

10. Are having

Exercise 5: Viết lại những câu sau sao để cho nghĩa không đổi.

1. She has lived in Hanoi for 2 years.

2. He has studied English since he was a young man.

3. This is the first time that I have ever eaten this kind of food.

4. She is the most beautiful girl that I have ever seen.

5. I have never read such a good novel before.

Exercise 6: Viết lại các câu sau dựa trên những từ cho sẵn có thực hiện thì bây giờ hoàn thành.

1. We haven’t eaten out since mom’s birthday.

2. How long have you lived here?

3. Have you ever been lớn Russia?

4. She hasn’t met her kids since Christmas.

5. Have they repaired the lamps yet?

Trên đấy là bài học tập về thì lúc này hoàn thành. Chúng ta hãy nhớ kỹ những công thức cùng cách áp dụng trong bài xích thi IELTS để vận dụng được thuần thục cùng đúng cấu trúc câu nhé, tránh bị điểm rẻ nha. Nếu như còn thắc mắc gì, hãy cmt để được câu trả lời ngay. Chúc chúng ta học tập tốt và lấy điểm cao!

Để làm giỏi bài tập thì bây giờ hoàn thành bạn phải nắm chắn chắn kiến thức toàn bộ kiến thức của thì này. Bởi đấy là một trong 12 thì cực kì quan trọng. Trong nội dung bài viết này, clarice47.com sẽ hỗ trợ đầy đủ đều cấu trúc, cách thực hiện và bài tập áp dụng. Hãy cùng theo dõi tức thì nhé!


1. Cách dùngthì lúc này hoàn thànhtrong giờ đồng hồ Anh

1.1. Thì hiện tại chấm dứt được dùng làm nói về các sự việc vừa mới xảy ra và hậu quả của chính nó vẫn còn tác động đến hiện nay tại

Ví dụ:

I’ve broken my watch so I don’t know what time it is.

Tôi đã làm cho vỡ đồng hồ nên tôi không biết hiện thời là mấy giờ.

They have cancelled the meeting.

Họ vẫn hủy buổi họp.

She’s taken my copy. I don’t have one.

Cô ấy vẫn lấy phiên bản của tôi. Tôi không tồn tại cái nào.


Đăng cam kết thành công. Shop chúng tôi sẽ tương tác với các bạn trong thời gian sớm nhất!

Để gặp tư vấn viên vui vẻ click TẠI ĐÂY.


The sales team has doubled its turnover.

Phòng sale đã tăng doanh số bán hàng lên gấp đôi.

1.2. Lúc nói về sự việc mới diễn ra gần đây, dùng các từ như ‘just’ ‘already’ tốt ‘yet’

We’ve already talked about that.

Chúng ta đã nói tới việc đó.

She hasn’t arrived yet.

Cô ấy vẫn chưa đến.

I’ve just done it.

Tôi vừa làm việc đó.


*
*
*
Bài tập thì hiện nay tại xong có đáp án
I ………..just (decide)……… khổng lồ start working next week.He (be)…………. At his computer for seven hours.She (not/ have) ……………any fun a long time.My father (not/ play)……….. Any thể thao since last year.I’d better have a shower. I (not/ have)………. One since Thursday.I don’t live with my family now và we (not/ see)…………. Each other for five years.I…… just (realize)…………… that there are only four weeks to lớn the kết thúc of term.The train drivers (go)……… on strike và they stopped working at twelve o’clock.How long…….. (you/ know)………. Each other?……….(You/ take)………… many photographs?(She/ eat)………………. At the Royal khách sạn yet?
He (live) ………….here all his life..Is this the second time he (lose)……………. His job?
How many bottles………… the milkman (leave) ………….? He (leave) ……….. Six.I (buy)…………. A new carpet. Come & look at it.She (write)………….. Three poems about her fatherland.We (finish) ……………………three English courses.School (not, start)……………..yet.Bài tập 2: thay đổi từ hiện tại tại dứt sang thừa khứ đơn (và ngược lại)This is the first time he went abroad.

-> He hasn’t………………………………………………………………………………..

She started driving 1 month ago.

-> She has………………………………………………………………………………..

We began eating when it started lớn rain.

-> We have………………………………………………………………………………….

I last had my hair cut when I left her.

-> I haven’t……………………………………………………………………………………

The last time she kissed me was 5 months ago.

-> She hasn’t…………………………………………………………………………………

It is a long time since we last met.

-> We haven’t…………………………………………………………………………………

When did you have it?

-> How long……………………………………………………………………………………

This is the first time I had such a delicious meal.

-> I haven’t…………………………………………………………………………………….

I haven’t seen him for 8 days.

-> The last……………………………………………………………………………………

I haven’t taken a bath since Monday.

-> It is……………………………………………………………………………………………

Bài tập 3:Chia các động từ trong ngoặc ra thì simple past hoặc present perfect
We (study)……………a very hard lesson the day before yesterday.We (study)…………………………………………almost every lesson in this book so far.We (watch)……………………..that television program.We (watch)…………………an interesting program on television last night.My wife và I………………………………….(travel) by air many times in the past
My wife và I (travel)……………………………. Lớn Mexico by air last summer
I (read)………………that novel by Hemingway several times before.I (read)…………………….that novel again during my last vacation.I (have)…………………….a little trouble with my car last week.However, I (have)……………………. No trouble with my oto since then.Bài tập 4: Khoanh tròn giải đáp đúng

1. When ____________ the school?

A) have you joined

B) did you joined

C) did you join

D) have you ever joined

2. _____________ in England?

A) Did you ever worked

B) Have you ever worked

C) Worked you

D) Didn’t you have worked

3. That’s the best speech _________

B) I never heard

B) I didn’t hear

C) I used khổng lồ hear

D) I’ve ever heard

4. He’s the most difficult housemate _____________________

A) I never dealt with.

B) I never had to khuyến mãi with.

C) I’ve ever had to giảm giá khuyến mãi with.

D) I’ve never had to giảm giá with

5. ______ khổng lồ him last week.

A) I spoke

B) I’ve already spoken

C) I didn’t spoke

D) I speaked

6. _____a contract last year and it is still valid.

A) We have signed

B) We signed

C) We haven’t signed

D) We have sign

7. ______ from a business trip lớn France.

A) I come back

B) I came back

C) I never came back

D) I’ve just come back

8. Prices ________ in 1995 but then _____ in 1996.

A) rised _ falled

B) rose _ fell

C) have risen _ have fallen

D) rose _ have fallen

9. You ____________ khổng lồ a word ____________

A) listened _ I haven’t said

B) didn’t listen _ I say

C) listened _ saying

D) haven’t listened _ I’ve said back

10. I can’t believe that ________________ the news.

A) you haven’t read

B) you didn’t read

C) you don’t read

D) you read not

Bài tập 5: bài bác tập hiện nay tại hoàn thành và vượt khứ đơn
I………my Maths homework yesterday. (to do)………Susan………to England by plane? (to go)They………a farm two weeks ago. (to visit)Jenny and Peggy………their brother. (not/to help)The children………at trang chủ last weekend. (not/to be)When………you………this wonderful skirt? (to design)My mother………into the van. (not/to crash)The boys………the mudguards of their bicycles. (to take off)………you………your aunt last week? (to phone)He………milk at school. (not/to drink)The police………two people early this morning. (to arrest)She………to japan but now she………back. (to go – to come)Dan………two tablets this year. (already/to buy)How many games………so far this season? (your team/to win)………the cn Tower when you………in Toronto? (you/to visit – khổng lồ stay)………your homework yet? – Yes, I………it an hour ago. (you/to vì chưng – to finish)There………an accident in High Street, so we have lớn use King Street khổng lồ get lớn your school. (to be)I………Peter since I………last Tuesday. (not/to see – to lớn arrive)Frank………his xe đạp last May. So he………it for 4 months. (to get – khổng lồ have)20) I’m sorry, I………earlier, but I………a lot lately. (not/to write – to work)Peter……… football yesterday.They……… the car. It looks new again.John & Peggy……… the book. Now they can watch the film.I……… my friend two days ago.We……… another country before.She……… a new oto in 2011.I’m sorry, but I……… my homework.……… the trò chơi of chess?
The girls……… their lunch yet.I………my keys, so I can’t open that door. (to lose)Columbus………in the New World in 1492. (to arrive)Nina………her leg. She is still in hospital. (to break)He………here all his life. (to live)Colin………for Brazil this morning. (to leave)Last winter Robin………with his father in the Alps for three days. (to stay)Ellen………with her left hand. (always/to write)She………a language course in Paris last summer. (to do)………anyone………yet? (to phone)I………Paul today, but I………him last Sunday.Bài tập 6: tìm kiếm lỗi sai và sửa lỗi trong những câu bên dưới đây
I haven’t cutted my hair since last June.She has not working as a teacher for almost 5 years.The lesson haven’t started yet.Has the mèo eat yet?
I am worried that I hasn’t still finished my homework yet.