Câu tiêu cực -PASSIVE VOICE là một trong những phần kiến thức ngữ pháp đặc trưng mà các bạn cần nắm vững khi phi vào ôn luyện mang lại kỳ thi IELTS của mình. Bởi thế, hãy ôn luyện và ứng dụng câu bị động đúng chuẩn nhé.

Bạn đang xem: Câu bị động lớp 9

Bài học tập hôm nay, họ sẽ cùng tò mò về câu thụ động với cấu tạo câu, cách thực hiện theo các thì và bài tập thực hành dưới đây.

Câu thụ động là gì?

Câu thụ động là câu được dùng khi muốn nhấn mạnh đến đối tượng người dùng chịu ảnh hưởng tác động của hành vi hơn là hành vi đó. Theo mỗi thì thực hiện thì cấu trúc của câu thụ động cũng đổi khác theo.

Cùng xem cụ thể qua video clip sau:

kết cấu câu bị động

Công thức tổng quát

Câu bị động rất có thể được biến hóa từ câu dữ thế chủ động có đựng ngoại cồn từ, có nghĩa là phải có một đối tượng bị công ty thể ảnh hưởng lên. Khi đó, ta đổi thứ thể bị tác động ảnh hưởng lên quản lý ngữ, còn chủ thể thực hiện hành động có thể được nói đến hoặc không.

S + (aux)+ be + V3 + (by + n)

Câu bị động được dùng trong trường hợp tín đồ nói muốn nhấn mạnh vấn đề vật thể bị tác động.

Cấu trúc câu bị động sinh hoạt dạng thì nào thì phân tách tobe theo thì kia mà các bạn cùng mày mò dưới đây.

Nếu câu gồm động từ với hai tân ngữ thì muốn nhấn mạnh vấn đề tân ngữ như thế nào thì thường sẽ cần sử dụng tân ngữ đó chuyển thành công ty ngữ bị động. Vào trường hòa hợp chung, tân ngữ được chọn là tân ngữ con gián tiếp.

Ví dụ: I gave him a book = I gave a book khổng lồ him = He was given a book (by me).

Tuy nhiên, các bạn cần xem xét 2 điểm sau:

1. Ví như S - công ty ngữ trong câu chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone, etc => thì không đề xuất đưa vào câu bị động

Ví dụ:Theystole my motorbike last night. (Bọn chúnglấy trộm xe pháo máy của mình đêm qua)

➤ My motorbike was stolen last night. (Xe đồ vật của tôi đã trở nên lấy trộm tối qua.)

2. Nếu như là fan hoặc vật

➤ Trực tiếp gây ra hành động thì cần sử dụng chuyển sang tiêu cực sẽ sử dụng "by"

E.g: She is making a cake =>A cake is being made by her.

➤ con gián tiếp tạo ra hành vi thì sử dụng "with"

E.g:A door is opened with a key

Câu tiêu cực thì bây giờ đơn

Present simple

(Hiện trên đơn)

S + am/is/are (not) + V3

e.g.:

Active:The documentary doesn’t properly address global warming.

Passive:Global warming isn’t properly addressed in the documentary.

Bị hễ thì bây giờ tiếp diễn

Present continuous

(Hiện tại tiếp diễn)

S + am/is/are (not) + being + V3

e.g.:

Active: Paper bags are replacing plastic bags.

Passive: Plastic bags are being replaced by paper bags.

Bị động bây giờ hoàn thành

Present perfect

(Hiện tại hoàn thành)

S + has/have (not) + been + V3

e.g.:

Active: Some countries have replaced teachers by robots in the classrooms

Passive: Robots have been used in some countries to replace teachers in the classrooms.

Bị đụng quá khứ đơn

Past simple

(Quá khứ đơn)

S + were/ was (not) + V3

e.g.:

Active: Over 200 people built this castle in 1983.

Passive: This castle was built by over 200 people in 1983.

Bị cồn thì thừa khứ tiếp diễn

Past continuous

(Quá khứ tiếp diễn)

S + were/ was (not) + being + V3

e.g.:

Active: The mechanic was fixing my oto yesterday afternoon.

Passive: My oto was being fixed by the mechanic yesterday afternoon.

Bị hễ quá khứ trả thành

Past perfect

(Quá khứ trả thành)

S + had (not) + been + V3

e.g.:

Active: They had moved the table khổng lồ the living room before you arrived.

Passive: The table had been moved lớn the living room before you arrived.

Bị rượu cồn tương lai đơn

Future simple

(Tương lai đơn)

S + will (not) be + V3

e.g.:

Active: The Congress will review the new policy.

Passive: The new policy will be reviewed by the Congress.

Bị rượu cồn động trường đoản cú khuyết thiếu

Modal verbs

(must, may, might, can, could, will, would, should, used to, have to, need to)

S + modal verb + be + V3

e.g.:

Active: The authority should practice the new law immediately.

Passive: The new law should be practiced immediately.

Bị động cấu tạo khác

Cấu trúc

Cấu trúc

“be going to”

S + is/are (not) + going lớn be + V3

e.g.:

Active: Santa Claus is going to lớn give nice children Christmas presents tonight.

Passive: Nice children are going lớn be given Christmas presents by Santa Claus tonight.

Reporting verbs(tường thuật)

(agree, announce, argue, believe, claim, disclose, expect, hope, know, predict, report, say, suggest, think, understand)

It is + V3 + that + clause

e.g.:

Active: Many people expect that Hillary will become the new president.

Passive: It is expected that Hillary will become the new president.

Bài tập có đáp án

Exercise 1: Chuyển các câu sau sang trọng thể bị động.

The waiter brings me this dish.………………………………………………………………………………………………Our friends send these postcards lớn us.………………………………………………………………………………………………Their grandmother told them this story when they visited her last week.………………………………………………………………………………………………Tim ordered this train ticket for his mother.………………………………………………………………………………………………She showed her ticket khổng lồ the airline agent.………………………………………………………………………………………………Jim baked this cake yesterday.………………………………………………………………………………………………They are going khổng lồ buy a new apartment next year.………………………………………………………………………………………………The cửa hàng assistant handed these boxes to lớn the customer.………………………………………………………………………………………………The board awarded the first prize khổng lồ the reporter.………………………………………………………………………………………………Have you sent the Christmas cards lớn your family?………………………………………………………………………………………………The committee appointed Alice secretary for the meeting.………………………………………………………………………………………………Tom will give Anna a ride to school tomorrow.………………………………………………………………………………………………They keep this room tidy all the time.………………………………………………………………………………………………We gave Ann some bananas và some flowers.………………………………………………………………………………………………They moved the fridge into the living room.………………………………………………………………………………………………

Exercise 2. Mang lại dạng đúng của những động từ tiếp sau đây (có thể là chủ động hoặc bị động) để tạo nên thành một bài bác IELTS Writing Task 1 hoàn chỉnh.

The first diagram (1-illustrate) …………………… the process of cement manufacture, and the second diagram (2-show) …………………… the materials that go into the production of concrete.

It is clear that there are five stages in the production of cement, beginning with the đầu vào of raw materials & ending with bags of the finished product. To produce concrete, four different materials (3-mix) …………………… together.

At the first stage in the production of cement, limestone & clay (4-crush) …………………… to form a powder. This powder (5- then/ mix) …………………… before it passes into a rotating heater. After heating, the resulting mixture (6-grind) ……………………, và cement (7-produce) ……………………. Finally, the cement (8-package) …………………… in large bags.

Cement is one of the four raw materials that (9-use) …………………… in the production of concrete, along with gravel, sand and water. To be exact, concrete (10-consist) …………………… of một nửa gravel, 25% sand, 15% cement & 10% water. All four materials are blended together in a rotating machine called a concrete mixer.

Exercise 3. đến dạng đúng củatừ trong ngoặc.

1. The war ……………………………….. Next week.(DECLARE)

2. Your homework ……………………………….. By tomorrow afternoon.(MUST FINISH)

3. That house ………………………………... Since I was a child. (NOT PAINT)

4. Smoking ……………………………….. In this hotel (NOT ALLOW)

5. After all the flights …………………………., the tourists checked in at the airport hotel. (CANCEL)

6. The oto ……………………..…. For over a week. (NOT WASH)

7. He ………………………. A new contract last year. (GIVE)

8. This song ………………………………..by the Beatles in 1967. (WRITE)

9. The earth …………………………… if we try hard enough to bởi something (CAN SAVE)

10. The new bridge ……………………………….. At the moment. (BUILD)

ĐÁP ÁN

Exercise 1.

1. This dish is brought to lớn me by the waiter.

2. These postcards are sent to us by our friends.

3. They were told this story by their grandmother when they visited her last week.

4. This train ticket was ordered for Tom’s mother by him.

5. Her ticket was shown to the airline agent by her.

6. This cake was baked by Jim yesterday.

7. A new apartment is going khổng lồ be bought next year.

8. The customer was handed these boxes by the siêu thị assistant.

Xem thêm: Dàn Ý Bài Chiếc Thuyền Ngoài Xa ”, Dàn Ý Phân Tích Truyện Chiếc Thuyền Ngoài Xa

9. The first prize was awarded khổng lồ the reporter by the board.

10. Have the Christmas cards been sent to your family?

11. Alice was appointed secretary for the meeting by the committee.

12. Anna will be given a ride to lớn school by Tom tomorrow.

13. This room is kept tidy all the time.

14. Ann was given some bananas và some flowers (by us).

15. The fridge was moved into the living room.

Exercise 2.

1. Illustrates

2. Shows

3. Are mixed

4. Are crushed

5. Is then mixed

6. Is ground

7. Is produced

8. Is packaged

9. Are used

10. Consists

Exercise 3.

1. Will be declared

2. Must be finished

3. Hasn’t been painted

4. Is not allowed

5. Had been canceled

6. Hasn’t been washed

7. Was given

8. Was written

9. Can be saved

10. Are being built

Trên đấy là bài học tập về câu bị động - ngữ pháp đặc trưng trong IELTS. Chúng ta hãy để ý học và thực hành để nắm vững dạng câu này nhé! trường hợp còn bất cứ thắc mắc nào thì hãy cmt ngay tiếp sau đây để IELTS Fighter đáp án nhé!

Form I Dạng): Thể tiêu cực được cấu tạo bởi một dạng của trợ hễ từ BE với vượt khứ phân từ (Past participle)- Be + past participle>


1. Form (Dạng):

Thể thụ động được cấu tạo bởi một dạng của trợ cồn từ BE với quá khứ phân từ (Past participle)


be + past participle

 e.g. : This school was built over 50 years ago.

(Trường này được xây dựng hơn 50 năm.)

This oto was made in Japan.

(Chiếc xe cộ hơi được làm ở Nhật.)

2. Changing active sentences into passive sentences

(Đổi câu dữ thế chủ động sang bị động)

Columbus discovered-America.

(Columbus tìm hiểu ra châu Mĩ.)

- America was discovered by Columbus M

M: modifier : xẻ từ

Muốn đổi câu ảnh hưởng sang bị động, bọn chúng ta: đem tác từ thống trị từ,

viết động từ BE của hễ từ tác động.

viết rượu cồn từ ảnh hưởng tác động ở qúa khứ phân tự (past participle)

(nêu có bổ từ) viết té từ sau vượt khứ phân từ, lấy nhà từ ảnh hưởng tác động làm tác từ - tác trường đoản cú tác nhân (agent object), viết sau chữ BY.

Nếu công ty ngữ là đại trường đoản cú nhân xưng (Personal pronouns), hay đại từ biến động (Indefinite pronouns — someone, everyone somebody...), xuất xắc từ people chúng ta bỏ túc từ tác nhân (sau chữ BY)

PEOPLE, PATTERNS (Mẫu câu)

- Modal passive (Khiếm trợ hễ từ bị động).


- S+ modal + V + () + M

- S + modal + be + p.p. + M + bv .


e.g.: He can mend this ball (Anh ấy rất có thể vụt trái banh này )

-> This ball can be meiiclịiì

They must do this exercise again.

(Họ nên làm bài tập này lại.)

This exercise must be dour again.

Muốn viết khiếm trợ hễ từ bị động, bọn chúng la thêm chữ BE vào giữa khiếm trợ đụng từ và động từ chủ yếu ở thừa khứ phân tự (past participle).

Equivalent verbs of modals (Động từ tương đương với khiếm trơ rượu cồn từ.).

WILL / SHALL -> be going to

e.g.: He has khổng lồ close his coffee cửa hàng before ten p.m.

(Anh ấy phải đóng cửa quán coffe trước 10 tiếng đêm".

His coffee shop has to be closed before 10 p.m.


They are going to build a new school, (Họ sẽ xây một trường học mới.)

-A new school is going to lớn be built.

Ghi nhớ: Động từ tương đương của khiếm trợ cồn từ bao gồm dạng bị động hệt như khiếm trợ đụng từ lớn BE được động từ tương tự và hễ từ thiết yếu ở dạng quá khử phân trường đoản cú (past participle),

- Progressive passive (Thì tiếp tục bị động).


- S + be + Present participle (V-ing) + O + M.

- S + be + being + p.p. + M + by ).


e.g.: They are building a new school in this town.

(Họ đang tạo ra ngôi trường new ở tp này. )

- A new school is being built in this town.

- hy vọng viết thì tiếp diễn ở vắt bị động, chúng ta thêm chữ BEEN vào giữa động từ BE cùng quá khứ đụng từ.

- Perfect passive (Thì hoàn thành bị động).


- S + have + p.p. + o + M.

- S + have + been + p.p. + M. + by O.


e.g.: People have bought some new machines.

Người ta đã sở hữu vài máy mới

~ Some new machines have been bought.

They will have finished the bridge before next month,

 (Họ sẽ chấm dứt cầu trước tháng tới.)

- The bridge have been finished before next month,

MAKE : S + make + O1 + V (base form) + O2.

e.g. : He made this boy clean his car.

- This boy was made lớn clean his ear.

Negative subjects (Chủ từ bao phủ định).

e.g.: So one can answer this question.

- This answer can not be answered.

- Khi đổi câu chủ từ bao phủ định lịch sự bị động, chúng ta viết cồn từ thụ động ở dạng tủ định.


Adverbs of manner ( Trạng từ chỉ thể cách),

e.g.: They did the work very carefully.

(Họ làm việc rất cẩn thận.)

- The work was very carefully done.

People consider the matter thoroughly.

- The matter is thoroughly considered.

clarice47.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 bên trên 36 phiếu
Bài tiếp sau
*


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý

Vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai bao gồm tả

Giải khó hiểu

Giải không đúng

Lỗi khác

Hãy viết cụ thể giúp clarice47.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng clarice47.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


gửi Hủy bỏ
Liên hệ chế độ
*

*
*

*
*

*

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép clarice47.com nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.