Tổng hợp những bài tập vào phần Vocabulary và Grammar - trang 13 Unit 7 Sách bài bác Tập (SBT) giờ anh 12 mới


bài bác 1

Task 1. Find in the word square the following words: humans, destruction, artificial, intelligence machines, robots, advanced, automated, algorithm.

Bạn đang xem: Mark the letter abc or d on your answer sheet to indi

 (Tìm vào ô vuông mọi từ sau đây: humans, destruction, artificial, intelligence machines, robots, advanced, automated, algorithm. ) 

Lời giải chi tiết:

*


bài xích 2

Task 2. Complete the sentences with the words from the word square. Change the form of the words if necessary. (Hoàn thành các câu với từ trong ô vuông từ. Thay đổi hình thức từ nếu cần.)

1._______ does not exist yet, but scientists are working hard to lớn create computers that can think like human beings. 

Đáp án: Artificial intelligence does not exist yet, but scientists are working hard to lớn create computers that can think lượt thích human beings.

Tạm dịch: trí thông minh nhân tạo chưa tồn tại, nhưng các công ty khoa học đang làm việc chăm chỉ để chế tạo ra ra các trang bị tính có thể suy nghĩ như con người.

Giải thích: phụ thuộc vào ngữ cảnh của câu nhằm chọn 

2. _______are used khổng lồ replace humans in dangerous or repetitive jobs.

Đáp án: Robots are used to lớn replace humans in dangerous or repetitive jobs.

Tạm dịch: Robot được sử dụng để thay thế con người trong công vấn đề nguy hiểm hoặc lặp đi lặp lại. 

Giải thích: dựa vào văn cảnh của câu để chọn 

3. Intelligent ___________ are widely used in many fields such as heavy industries, hospital medicine business, và the military.

Đáp án: Intelligent machines are widely used in many fields such as heavy industries, hospital medicine business, và the military.

Tạm dịch: máy móc thông minh được sử dụng rộng rãi trong nhiều nghành nghề như ngành công nghiệp nặng, kinh doanh thuốc bệnh viện, và quân đội.

Giải thích: dựa vào văn cảnh của câu để chọn 

4. It is believed by some people that intelligent robots will rise up against___________ in the near future.

Đáp án: It is believed by some people that intelligent robots will rise up against humans in the near future.

Tạm dịch: Nó được đến là bởi một số fan rằng robot thông minh sẽ đứng lên chống lại con người trong tương lai gần.

Giải thích: dựa vào ngữ cảnh của câu để chọn 

5. Many futurists believe that in the near future ___________ technology will make many currently impossible things a reality.

Đáp án: Many futurists believe that in the near future advanced technology will make many currently impossible things a reality.

Tạm dịch: Nhiều nhà sau này học tin rằng trong tương lai gần công nghệ tiên tiến sẽ làm cho nhiều thứ hiện nay bất khả thi thành hiện tại thực.

Giải thích:dựa vào ngữ cảnh của câu để lựa chọn và trước danh trường đoản cú technology là 1 trong tính từ, advanced technology: công nghệ tiên tiến (cụm danh từ hay sử dụng trong nhà đề technology thông tin)

6. Computers solve problems and complete calculations by following sets of rules called___________

Đáp án: Computers solve problems & complete calculations by following sets of rules called an algorithm

Tạm dịch: Máy tính giải quyết vấn đề và tính toán hoàn chỉnh theo đầy đủ quy tắc được gọi là thuật toán

Giải thích: phụ thuộc ngữ cảnh của câu để chọn, câu này có thể dùng phương pháp loại trừ để lựa chọn vày algorithm là tự mới 

7. Bởi you really think that artificial intelligence can cause ___________ to lớn humans & the world?

Đáp án: Do you really think that artificial intelligence can cause destruction to humans & the world?

Tạm dịch: Bạn có thực sự nghĩ rằng trí thông minh nhân tạo có thể gây ra sự phá hủy con người và thế giới?

Giải thích: nhờ vào ngữ cảnh của câu để chọn

8. If you have ever called a company and reached an ___________ voice system, you have experienced a kind of basic artificial intelligence.

Đáp án: If you have ever called a company and reached an automated voice system, you have experienced a kind of basic artificial intelligence.

Tạm dịch: Nếu bạn vẫn từng được call là một doanh nghiệp và đã dành được một hệ thống âm thanh tự động, bạn đã có kinh nghiệm về một loại trí thông minh nhân tạo cơ bản.

Giải thích: phụ thuộc ngữ cảnh của câu nhằm chọn, automated voice system: khối hệ thống âm thanh từ rượu cồn (cụm danh từ hay được dùng trong chủ đề công nghệ thông tin)


bài xích 3

Task 3: Complete the sentences with the correct khung of the words in brackets. Change form, if necessary. (Hoàn thành câu với bề ngoài đúng của các từ trong ngoặc đơn. Biến hóa hình thức, nếu đề xuất thiết.)

1. Highly intelligent machines can be automated to operate without human ___________. (intervene, intervention) 

Đáp án: Highly intelligent machines can be automated lớn operate without human intervention.

Tạm dịch: máy móc thông minh có thể tự động để hoạt động mà không cần sự can thiệp của con người

Giải thích: sau without là Ving hoặc nhiều danh từ nên chọn lựa danh từ bỏ intervention

2. One of the popular ___________used in smartphones at present is voice recognition. (apply, application)

Đáp án: One of the popular applications used in smartphones at present is voice recognition.

Tạm dịch: Một vào những ứng dụng phổ biến được sử dụng trong điện thoại thông minh hiện ni là nhận dạng giọng nói.

Giải thích: sau tính từ cần là danh từ hãy chọn application và gửi thành applications vì cấu tạo "one of + N số nhiều"

3. There are a lot of online language learning programs which are able khổng lồ ___________ with learners. (interact, interaction)

Đáp án: There are a lot of online language learning programs which are able to interact with learners.

Tạm dịch: Có rất các chương trình học ngôn ngữ trực tuyến, gồm khả năng tương tác với người học 

Giải thích: to lớn interact with: hệ trọng với 

4. Internet tìm kiếm engines can help to___________ the weather as well as traffic jams in a city. (predict, prediction)

Đáp án: Internet search engines can help to predict the weather as well as traffic jams in a city.

Tạm dịch: công thế tìm kiếm Internet có thể giúp dự đoán thời tiết cũng như ùn tắc giao thông trong thành phố.

Giải thích: sau to ta chọn động từ

5. GPS systems help a lot of people to ___________ on land, on the sea, and in the air. (navigate, navigation)

Đáp án: GPS systems help a lot of people to navigate on land, on the sea, and in the air.

Tạm dịch: hệ thống GPS giúp rất những người di chuyển trên đất liền, trên biển và trên không.

Giải thích: sau to ta chọn động từ

6. Here is a menu of my top computer game___________ . (recommend, recommendation)

Đáp án: Here is a danh mục of my đứng đầu computer game recommendations.

Tạm dịch: Dưới đây là list các gợi ý trò chơi điện tử hàng đầu của tôi

Giải thích: sau danh mục of là các danh trường đoản cú số nhiều đề nghị ta lựa chọn recommendation và gửi thành recommendations

7. The cửa hàng owner ___________ the police of the theft of computers from his shop last night. (inform, information)

Đáp án: The cửa hàng owner informed the police of the theft of computers from his cửa hàng last night.

Tạm dịch: Người chủ cửa hàng đã thông tin với cảnh sát về hành vi trộm cắp máy tính từ cửa mặt hàng của mình đêm qua.

Giải thích: sau chủ ngữ là hễ từ và vì chưng có tín hiệu thì thừa khứ đơn "last night" đề nghị ta phân tách inform về thừa khứ là informed 


bài xích 4

Task 4: Rewrite the sentences, using the active causative. (Viết lại câu, sử dụng cấu trúc câu ước khiến.)

Example

The mechanic changed the oil in my motorbike.

I had the mechanic change the oil in my motorbike.

Cấu trúc: thể sai khiến (causative form)

Thể không đúng khiến rất có thể được mô tả bằng nhì cách: chủ động và bị động

- chủ động: khi mong muốn đề cập mang đến người thực hiện hành động

S + HAVE + O (person) + bare- infinitive + O

S + GET + O (person) + to- infinitive + O 

- Bị động: khi không muốn hoặc không cần đề cập mang đến người thực hiện hành động. 

S+ HAVE+ O+ past participle

S+ GET+ O+ past participle

1. A group of workmen installed an automated gate in our garage.

Đáp án: I had a group of workmen install an automated gate in our garage.

2. A mechanic repaired my father"s car.

Đáp án: My father had a mechanic repair his car.

3. A friend of mine, a computer expert is going to install a new program for me next week.

Đáp án: I"m going to lớn have my friend, a computer expert, install a new program for me next week.

4. A specialist cleaner is cleaning my mother"s new jacket.

Xem thêm: 24+ app live stream show tài xỉu 2022, top 3 các app live tài xỉu kiếm tiền cực khủng

Đáp án: My mother is having a specialist cleaner clean her new jacket.

5. A construction company has just rebuilt the meeting hall at my school.

Đáp án: My school has just had a construction company lớn rebuild the meeting hall.

6. My brother"s friend is going lớn repair his DVD player next week.

Đáp án: My brother is going to have his friend repair his DVD player next week.

7. A robotics company has installed two automatic systems for the car manufacturer.

Đáp án: The car manufacturer has had a robotics company install two automatic systems.

8. The computer categorized images under the direction of the lead researcher of the project.

Đáp án: The lead researcher of the project had the computer categorize images.


Task 5. Make sentences using all the information & the verb given. Change the word form, and showroom more words, if necessary. (Tạo câu sử dụng tất cả các thông tin và cồn từ được cho. Thay đổi hình thức từ, và thêm từ những hơn, nếu cần thiết.) 

Example: Tomorrow / go / garage / car / service

Tomorrow I"m going lớn the garage to lớn get my car serviced. 

1. Last week / go / the vet"s / dog / vaccinate

Đáp án: Last week I went lớn the vet"s lớn have/get my dog vaccinated.

Tạm dịch: Tuần trước tôi đang đi đến bác sĩ thú y nhằm tiêm/cho chó của tôi đi tiêm phòng.

Giải thích: last week là tín hiệu của thì vượt khứ đối chọi nên phân chia động từ ngơi nghỉ thì thừa khứ

2. This afternoon / go / the doctor"s / blood pressure / take

Đáp án: This afternoon I"m going to lớn the doctor"s to lớn have/get my blood pressure taken.

Tạm dịch: Chiều ni tôi sẽ tới bác sĩ nhằm đo / đem huyết áp.

Giải thích: This afternoon có thể hiểu là ý chỉ tương lai hoặc thừa khứ phụ thuộc vào vào thơi điểm nói, ta hoàn toàn có thể chọn là dấu hiệu của thì tương lai yêu cầu chia đụng từ về be Ving để miêu tả hành cồn sắp xảy ra ở thì tương lai gần

3. Yesterday / go / the optician"s / eyes / test

Đáp án: Yesterday I went to the optician"s to have/get my eyes tested.

Tạm dịch: Hôm qua tôi đang đi tới bác sĩ nhãn khoa để chất vấn / bình chọn mắt.

Giải thích: Yesterday là dấu hiệu của thì quá khứ đối chọi nên phân chia động từ làm việc thì vượt khứ

4. Last week / talk / accountant / annual tài khoản / do

Đáp án: Last week I talked with my accountant khổng lồ have/get my annual accounts done.

Tạm dịch: Tuần trước tôi đã rỉ tai với kế toán của bản thân để bao gồm / ngừng các tài khoản hàng năm của mình.

Giải thích: Last week là dấu hiệu của thì quá khứ solo nên phân tách động từ ngơi nghỉ thì vượt khứ

5. The day before yesterday / see / the architect / new house / design

Đáp án: The day before yesterday I saw the architect have/get my new house designed.

Tạm dịch: Ngày hôm trước tôi sẽ thấy phong cách thiết kế sư đã / thiết kế ngôi nhà mới của tôi.

Giải thích: The day before yesterday là dấu hiệu của thì quá khứ đối chọi nên phân chia động từ nghỉ ngơi thì vượt khứ

6. Next week / go / the dentist"s / a tooth / take

Đáp án: Next week I"m going to lớn the dentist"s lớn have/get a tooth taken out.

Tạm dịch: Tuần tới tôi sẽ tới nha sĩ để mang / nhổ răng ra.

Giải thích: Next week là tín hiệu của thì tương lai đối chọi nên phân chia động từ sinh sống dạng be Ving để miêu tả một hành vi có kế hoạch sau đây gần

7. Next Saturday / go the hairdresser"s / hair / cut

Đáp án: Next Saturday I"m going to lớn the hairdresser"s to have/get my hair cut.

Tạm dịch: Thứ bảy tới tôi sẽ đến tiệm làm cho tóc để giảm tóc.

Giải thích: Next Saturday là tín hiệu của thì tương lai solo nên phân chia động từ sinh sống dạng be Ving để diễn tả một hành động có kế hoạch về sau gần.

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning khổng lồ the underlined word(s) in each of the following questions.


Câu 1: Internet search engines can help to lớn predict the weather as well as traffic jams in a city.

A. reveal

B. forecast

C. announce

D. expect


Giải bỏ ra tiết:

Predict (v): dự đoán

A. Reveal (v) máu lộ

B. Forecast (v) dự đoán

C. Announce (v) thông báo

D. Expect (v) ước ao đợi

Tạm dịch: những công vắt tìm tìm trên Internet có thể giúp dự kiến thời tiết cũng tương tự tình trạng tắc con đường trong thành phố.


Câu 2: Ray Kurzweil suggests that exponential technological development will lead to lớn the inevitable rise of artificial intelligence.

A. unrecognizable

B. inapplicable

C. unavoidable

D. invisible


Giải chi tiết:

Inevitable (adj): cần thiết tránh khỏi

A. Unrecognizable (adj): cần thiết nhận ra

B. Inapplicable (adj): không thể áp dụng được

C. Unavoidable (adj): quan yếu tránh khỏi

D. Invisible (adj): vô hình

Tạm dịch: Ray Kurzweil cho rằng sự vạc triển technology theo cấp cho số nhân vẫn dẫn đến việc trỗi dậy thế tất của trí thông minh nhân tạo.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát