*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn tất cả Toán thiết bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
toàn bộ Toán đồ lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và buôn bản hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

Most doctors và nurses have lớn work on a ________ once or twice a week at the hospital

A.

Bạn đang xem: Most doctors and nurses have to work on a

solution

B. household chores

C. night shift

D. special dishes


*

*

Đáp án : C

Solution= giải pháp, household chores= việc nhà, night shift= ca đêm, special dishes= món sệt biệt


Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể tương quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó bao gồm câu trả lời mà chúng ta cần!

Mark the letter A, B, C or B on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Most doctors & nurses have to lớn work on a _________ once or twice a week at the hospital.

A. Solution

B. Night shift

C. Household chores

D. Special dishes


Đáp án B.

A. Solution (n): giải pháp. B. Night shift (n): ca đêm.

C. Household chores (n): câu hỏi nhà. D. Special dishes (n): món ăn uống đặc biệt.

Dịch nghĩa: Đa số bác bỏ sĩ cùng y tá phải thao tác ca tối một hoặc nhị lần một tuần lễ ở dịch viện.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to each of the following questions.

My father has to lớn work _____ a night shift once a week.

A. In

B. On

C. At

D. Under


Đáp án B

Giải thích: nhiều từ: work on a night shift: làm việc ca đêm

Tạm dịch: cha của tôi phải làm việc ca tối một lần một tuần


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.My father has lớn work ________ a night shift once a week A. At B.in C. On...

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

My father has lớn work ________ a night shift once a week

A. at

B.in

C.

Xem thêm: Điều nào sau đây là sai khi nói về quang phổ liên tục ?

on

D.under


Read the following passage và mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer to lớn each of the questions from 36 to lớn 42. Most people go lớn a doctor in their own town or suburbs. But people in the Australian outback can’t get to lớn a doctor quickly. The nearest doctor is sometimes hundreds of kilometers away so they have to điện thoại tư vấn him on a two-way radio. This special doctor is called the “flying doctor”. He visits sick people by plane. When...

Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer to each of the questions from 36 lớn 42.

Most people go lớn a doctor in their own town or suburbs. But people in the Australian outback can’t get khổng lồ a doctor quickly. The nearest doctor is sometimes hundreds of kilometers away so they have to gọi him on a two-way radio. This special doctor is called the “flying doctor”. He visits sick people by plane.

When someone is sick, the doctor has lớn fly to lớn the person’s home. His plane lands on a flat piece of ground near the person’s house. Sometimes the doctor has to take the patient to hospital. Flying doctors take about 8,600 people to hospital each year.

However, most of the time the person isn’t very sick, and the doctor doesn’t have khổng lồ visit. He can give advice on the radio from the office at the flying doctor center. He can tell the patient khổng lồ use some medicine from a special medicine chest. There is one of these chests in every trang chủ in the outback. Each bottle, tube and packet in the chest has a number. The doctor often says something lượt thích this, “Take two tablets from bottle number 5 every four hours.”

A man called John Flynn started the Royal Flying Doctor service in 1927. He had only one plane. Today there are 14 flying-doctor centers, 29 planes, 14 full-time doctors & several part- time doctors, nurses and dentists.

Câu hỏi: Most doctors và nurses have to lớn work on a ________ once or twice a week at the hospital

A. solution

B. household chores

C. night shift

D. special dishes

Trả lời

Đáp án: C. night shift

Most doctors và nurses have lớn work on a night shift once or twice a week at the hospital

(Tạm dịch: số đông các bác sĩ và y tá phải thao tác ca tối một hoặc hai lần một tuần tại căn bệnh viện.)


Giải đam mê của gia sư clarice47.com về việc chọn lời giải C

Kiến thức tự vựng, ta có:

A. Solution = giải pháp

B. Household chores = việc nhà

C. Night shift = ca đêm

D. Special dishes = món đặc biệt

=> phương pháp C tương xứng với ngữ cảnh trong câu nhất

Kiến thức tìm hiểu thêm về "Nurse Night Shift Hours- Giờ làm ca tối của y tá"

I am pretty sure you have visited the hospital at one time or the other, and you have taken treatment from nurses and doctors on duty the day you take a trip khổng lồ the hospital. The hospital setting and its workers ‘ time off work differs from the regular 9 lớn 5 work schedule for many other people. Hospitals’ work schedule is based on shifts, and various medical practitioners work with the shift system. The shift duties timing is categorized into the morning, day/afternoon, & night shifts. These shift hours have various working hours, và it all has both advantages & disadvantages. Today’s topic- Nurse Night Shift Hours.

While most people are fast asleep, teams of health care professionals attend to lớn patients who need medical help. Nurses on the night shift perform the same job roles as other nurses who work during the day shift (either morning or afternoon shift). However, being a night shift job, they must adjust to lớn the demand of the night shift role & schedule their sleeping patterns effectively to ensure they bởi vì not fall asleep while on duty. However, the night shift hour for nurses varies based on the medical facility they work for. For example, the required number of night shift hours in hospital A can differ from hospital B. The typical night shift hours for nurses run between 11:00 pm khổng lồ 7 am with that in mind. Besides, some nurses start their night shift as early as 8 pm in some medical facilities. At the end of the night shift, nurses should go back home and have a long rest to help them regain their energy và strength.

Dịch

Tôi chắc chắn rằng bạn đã đi đến thăm bệnh dịch viện bây giờ hay cơ hội khác, và bạn đã nhận được được sự chữa bệnh từ các y tá và chưng sĩ trực vào ngày bạn đến bệnh dịch viện. Form cảnh khám đa khoa và thời hạn nghỉ có tác dụng của công nhân khác với lịch thao tác từ 9 mang đến 5 giờ thông thường của không ít người dân khác. Lịch thao tác của các bệnh viện dựa vào ca làm việc và những bác sĩ khác biệt làm vấn đề theo khối hệ thống ca. Thời gian thao tác theo ca được phân các loại thành ca sáng, ca ngày / ca chiều với ca đêm. Hầu hết giờ thao tác làm việc theo ca này có tương đối nhiều giờ làm việc khác nhau, và tất cả đều có cả điểm mạnh và nhược điểm. Chủ thể của hôm nay- Giờ có tác dụng ca tối của y tá.

Trong khi số đông mọi tín đồ đang ngủ say, những nhóm chuyên gia âu yếm sức khỏe đã tiếp cận những dịch nhân cần trợ giúp y tế. Y tá trực ca đêm thực hiện các vai trò quá trình giống như những y tá khác làm ca ngày (ca sáng sủa hoặc ca chiều). Mặc dù nhiên, là một công việc làm ca đêm, chúng ta phải điều chỉnh theo nhu yếu của vai trò ca đêm cùng lên lịch ngủ một cách công dụng để bảo đảm họ không xẩy ra ngủ gật trong khi làm nhiệm vụ. Mặc dù nhiên, giờ làm cho việc đêm hôm của y tá chuyển đổi tùy theo các đại lý y tế mà họ làm việc. Ví dụ: số giờ ca đêm yêu cầu ở cơ sở y tế A có thể khác với khám đa khoa B. Giờ làm việc đêm hôm điển hình của y tá là từ 11 tiếng đêm đến 7 giờ đồng hồ sáng. Sát bên đó, một số trong những y tá ban đầu ca đêm nhanh nhất có thể là 8 giờ buổi tối tại một số trong những cơ sở y tế. Khi chấm dứt ca trực đêm, điều dưỡng viên nên về đơn vị nghỉ ngơi lâu để lấy lại tích điện và sức lực.

*

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về dạng điền trường đoản cú trong giờ Anh

Câu 1. When it comes to……………, language can be a bridge for building relationships, or a tool for creating and maintaining divisions across differences.

A. Assimilation

B. Distinction

C. Uniformity

D. Variance

Trả lời: 

Đáp án D

Câu 2. The situation got……………when the festival organisers couldn"t foresee that the mob would get angry because they were stopped from taking the offerings.

A. Hard to lớn complete

B. Difficult khổng lồ control

C. Impossible to fit

D. Unlikely to happen

Trả lời: 

Đáp án B

Câu 3. A number of practices at local festivals have come under strong ……………in recent years.

A. Approval

B. Attention

C. Disapproval

D. Examination

Trả lời: 

Đáp án D

Câu 4. Local people believe that the festival is an opportunity lớn teach younger generations about ……………vand bravery.

A. Heroism

B. Justice

C. Loyalty

D. Truth

Trả lời: 

Đáp án C

Câu 5. A smiling Princess Anne was……………in an aqua-blue hat & matching jacket, with white top.

A. Caught

B. Grabbed

C. Revealed

D. Shown

Đáp án B

------------------------------

Trên phía trên clarice47.com đã giải đáp câu hỏi "Most doctors and nurses have to work on a night shift once or twice a week at the hospital". Bài viết đã giải thích cụ thể và đương nhiên các thắc mắc trắc nghiệm về dạng câu hỏi điền trường đoản cú trong tiếng Anh giúp đỡ bạn học tập tốt hơn. Cảm ơn chúng ta đã theo dõi nội dung bài viết của chúng tôi!