miro778): "“Nhìn cô đau do đó tôi cảm xúc vui phải ghi nhận